Sẽ thu tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận

Hiện gia đình tôi có thửa đất với diện tích 1.200m2, trong đó có nhà ở, vườn cây và ao thả cá. Riêng ao thả cá gia đình nhận thầu có đóng góp cho xã. Phần đất này nằm liền trong thửa đất mà gia đình tôi được xã giao từ năm 1982

Xin hỏi luật sư, nay tôi muốn làm Giấy chứng nhận (sổ đỏ) thì phải nộp tiền sử dụng đất như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

minhtoan@gmail.com

Sẽ thu tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận

 

Trả lời:

Luật Đất đai và Nghị định số 45/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho cá nhân, hộ gia đình đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai, quy định là:

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có nhà ở, hay công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; nếu tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Nếu đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi cá nhân, hộ gia đình; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Trong trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở và nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tuy nhiên hiện nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất và nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Nếu sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở và nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất có thời hạn sử dụng lâu dài phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất được quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất đó thì phải nộp tiền theo 3 mức đã nêu.

LG Minh Hương

(Theo Báo Nông nghiệp)

Tin đã lưu